Mazai Emheni – Daniel Mutendi

$13.00

Category:

Description

Munyori Daniel Mutendi anotirezva, oinda nesu kare kare kune rimwe ziny- ika raiva nedzimwevo nyika mukati dzaitungamigwa nemadzimambo akasiyanasiyana. Tinosongana, uye tinobva tofamba nehupenyu hwechikomana chinonzi Shingai. Shingai anozvarigwa munhamo. Paanosvitsa makore mapfumbamwe, baba vake vanotsvaka kumuuraya vachiita zvekumuponda. Mukomana anotsvaka kutiza munyika yake yaitungamirigwa naMambo Zihwe achiinda kumusha kwamai vake kwaMambo Musita. Zhira yohupenyu hwake yakazara zvinanga zvinotsvaka kumubvarurabvarura kusvika nyama nomweya wake zvaparadzana. Kururama kwake kose kunozozunungusiwa paanopara mhosva yemazvokuda. Hupenyu hwake hunoti kuhwise ngoni, kuthlisa, uyevo kukathlamadza. Uchapona sei pamakakatano eve kunyikadzimu neeve pasi, vamwe vachida kumuraramisa vamwe vachida kuparadza mweya wake?